03:48 | پنجشنبه 30 خرداد 1398
news
40 بخشنامه ارزی در خدمت فساد

1397/09/18

40 بخشنامه ارزی در خدمت فساد
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران صدور پی در پی بخشنامه های ارزی را زمینه ساز فساد می داند.
صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است و از آنجا که برای کنترل ارز تا به امروز ۴۰ بخشنامه صادر شده، شرایطی را فراهم کرد که افرادی فرصت‌طلب از آن سوءاستفاده کنند.

قبل از زمان مشروطیت اتاق بازرگانی به وجود آمد و در تاریخ مکاتباتی با درباره داشته و تاکید کرده است که با توجه به فسادی که در ارکان دولت وجود دارد باعث شده فقر، فساد و فحشا در جامعه زیاد باشد و در صورتی که این فساد برطرف نشود امکان توسعه و همچنین فقرزدایی در جامعه وجود نخواهد داشت و در صورتی که نمی‌توانید امور را انجام دهید آن را به کاردان بسپارید.

در قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار از وظایف اتاق بازرگانی مقابله با فساد و ارتقاء سلامت اداری است. در بخش خصوصی برای ارتقاء بنگاه‌ها گریزی نداریم تا با کمک دولت بتوانیم بحث فساد را از ریشه بکنیم و آن را به حداقل برسانیم.

قسمتی از ریشه فساد حاکمیتی است و قسمتی دیگر مربوط به بخش خصوصی است؛ در خصوص حاکمیت باید مقوله مبارزه با فساد در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی پرداخته شود و از ایجاد رانت جلوگیری به عمل آید. همچنین از تصویب قوانینی که قابل اجرا نیست و موجب رانت می‌شود باید جلوگیری به آید.

درباره ارز بخشنامه‌های متعددی صادر شد که فکر می‌کنم برای کنترل ارز تا به امروز 40 بخشنامه صادر شده است و شرایطی را فراهم کرد که افرادی فرصت‌طلب از آن سوءاستفاده کنند. این بخشنامه‌ها گاها یکدیگر را نیز نقد می‌کنند.
اگر درباره ارز به موقع عمل و همچنین پیش‌بینی‌ها که درباره افزایش نرخ ارز وجود داشت به آن توجه می‌شد اکنون این شرایط در بازار ارز اتفاق نمی‌افتد.