07:26 | دوشنبه 26 آذر 1397
news
افزایش حقوق پایین ترین طبقه کارمندان؛ ۲۰ درصد

1397/02/26

افزایش حقوق پایین ترین طبقه کارمندان؛ ۲۰ درصد
بانکداری ایده‌ال:نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر افزایش پایین ترین طبقه حقوقی به میزان ۲۰ درصد تاکید کردند.
به گزارش بانکداری ایده ‌ال:نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر افزایش پایین ترین طبقه حقوقی به میزان ۲۰ درصد تاکید کردند.