07:05 | جمعه 2 فروردين 1398
news
تعداد شعب بانک‌ها ۴۲ درصد افزایش یافت

1397/03/22

تعداد شعب بانک‌ها ۴۲ درصد افزایش یافت
بانکداری ایده‌ال:مرکز آمار اعلام کرد: تعداد واحدها و شعبات بانک ها نسبت به پانزده سال پیش ٤٢ درصد افزایش یافته است.
براساس آخرین سالنامه مرکز آمار ایران، به‌ازای هر ٣٤١٣ نفر جمعیت یک بانک در سال ١٣٩٥ وجود داشته که این شاخص در سال ١٣٨٠، به‌ازای هر ٣٩٦٣ نفر جمعیت، یک بانک بوده و به طور کلی تعداد بانک (شعبه) در سال ١٣٩٥ نسبت به ١٣٨٠، ٤٢ درصد افزایش یافته است.

برچسب ها:

شعب بانک‌ها