13:29 | چهارشنبه 2 مرداد 1398
news
مشوق‌های تازه بانک مرکزی در حوزه ارز صادراتی

1397/11/25

مشوق‌های تازه بانک مرکزی در حوزه ارز صادراتی
بانکداری ایده‌ال: جمهوری اسلامی ایران عصر امروز (چهارشنبه) مصوبه‌ای را برای تشویق صادرکنندگانی صادر کرد که مطابق دستورالعمل‌های ابلاغ شده نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کرده‌اند.
به گزارش بانکداری ایده آل، کمیته سیاستگذاری نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات عصر چهارشنبه مشوق‌های جدید را برای چهار گروه اعلام کرد.

بر پایه این مصوبه، صادرکنندگان با عملکرد بیش از ۶۰ درصد که کمتر از یک میلیون یورو به کشور بازگردانده‌اند می‌توانند ارز خود را به صورت حواله یا اسکناس به صرافی‌ها بفروشند و همچنین در مقابل صادرات خود/غیر نسبت به واردات اقدام کنند.این گروه در صورت برگرداندن یک تا سه میلیون یورو ارز، اجازه فروش تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به صورت حواله یا اسکناس به صرافی‌ها و عرضه ۴۰ درص آن در سامانه نیما را دارند و می‌توانند بقیه آن را برای واردات در مقابل صادرات خود/غیر استفاده کنند.

همچنین در صورتی که میزان بازگشت ارز سه میلیون تا ۱۰ میلیون یورو باشد، مجوز فروش تا سقف ۲ میلیون یورو به طور حواله یا اسکناس به صرافی ها، فروش ۴۰ درصد در سامانه نیما و مصرف بقیه برای واردات در مقابل صادرات خود/غیر اعطا شده است.

در ازای بازگرداندن بیش از ۱۰ میلیون یورو ارز نیز اجازه داده شده است صادرکنندگان تا سقف چهار میلیون یورو به صورت حواله یا اسکناس به صرافی‌ها و۷۰ درصد آن را در سامانه نیما عرضه کنند. آنان می‌توانند بقیه این مبلغ را برای واردات در مقابل صادرات خود/غیر استفاده کنند.** صادرکنندگان با عملکرد ۳۰ تا ۶۰ درصد

این صادرکنندگان منوط به تفاهم با بانک مرکزی می‌توانند از مزایایی بهره‌مند شوند.

در این گروه برای افرادی که کمتر از یک میلیون یورو به کشور بازگردانده‌اند مجوز فروش به صورت حواله یا اسکناس به صرافی‌ها و واردات در مقابل صادرات خود/غیر در نظر گرفته شده است.

این گروه در صورت برگرداندن یک تا سه میلیون یورو، اجازه فروش تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به صورت حواله یا اسکناس به صرافی‌ها و عرضه ۴۵ درصد آن در سامانه نیما را دارند و می‌توانند بقیه آن را برای واردات در مقابل صادرات خود/غیر استفاده کنند.

همچنین در صورتی که میزان بازگشت ارز سه میلیون تا ۱۰ میلیون یورو باشد، مجوز فروش تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به طور حواله یا اسکناس به صرافی ها، فروش ۵۵ درصد در سامانه نیما و مصرف بقیه برای واردات در مقابل صادرات خود/غیر اعطا شده است.

بانک مرکزی در ازای بازگرداندن بیش از ۱۰ میلیون یورو ارز نیز به صادرکنندگان اجازه داده است تا سقف ۲ میلیون یورو به صورت حواله یا اسکناس به صرافی‌ها و ۸۰ درصد آن را در سامانه نیما عرضه کنند.

یکی دیگر از تفاوت‌ها برای این گروه آن است که آنان می‌توانند بقیه این مبلغ را «فقط» برای واردات در مقابل صادرات خود استفاده کنند.** صادرکنندگان با عملکرد کمتر از ۳۰ درصد

این صادرکنندگان مطابق با دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴ / ۹۷ مورخ بیست و هفتم آبان ماه ۱۳۹۷ مشمول مزایای زیر می‌شوند:

در این گروه همانند ۲ گروه دیگر، برای افرادی که کمتر از یک میلیون یورو به کشور بازگردانده‌اند مجوز فروش به صورت حواله یا اسکناس به صرافی‌ها و واردات در مقابل صادرات خود/غیر در نظر گرفته شده است.

این گروه در صورت برگرداندن یک تا سه میلیون یورو، اجازه دارند تا سقف یک میلیون یورو را به صورت حواله یا اسکناس به صرافی‌ها بفروشند و ۵۰ درصد آن را در سامانه نیما عرضه کنند. آنان همچنین می‌توانند بقیه آن را برای واردات در مقابل صادرات خود/غیر اختصاص دهند.

همچنین در صورتی که میزان بازگشت ارز سه میلیون تا ۱۰ میلیون یورو باشد، مجوز فروش تا سقف یک میلیون یورو به طور حواله یا اسکناس به صرافی‌ها و عرضه ۷۰ درصد در سامانه نیما پیش‌بینی شده است.

صادرکنندگان مشمول در این گروه نیز می‌توانند بقیه این مبلغ را «فقط» برای واردات در مقابل صادرات خود استفاده کنند.

صادرکنندگان در ازای بازگرداندن بیش از ۱۰ میلیون یورو ارز نیز از بانک مرکزی اجازه دارند تا سقف یک میلیون یورو را به طور حواله یا اسکناس به صرافی‌ها بفروشند و ۹۰ درصد آن را در سامانه نیما عرضه کنند.

به این افراد نیز این مجوز داده شده است که بقیه مبلغ را «فقط» برای واردات در مقابل صادرات خود استفاده کنند.

برچسب ها:

ارز صادراتی