05:19 | چهارشنبه 22 آبان 1398
news
امضای تفاهمنامه همكاریهای مشترك بانك صنعت و معدن و استانداری خراسان شمالی

1398/04/24

امضای تفاهمنامه همكاریهای مشترك بانك صنعت و معدن و استانداری خراسان شمالی
بانکداری ایده‌ال:مدیرعامل بانك صنعت و معدن و استاندار خراسان شمالی در حضور رئیس جمهور، تفاهمنامه ای به منظور حمایت از سرمایه گذاری و تامین مالی طرح های صنعتی، معدنی با رویکرد بهبود و توسعه شاخص های اقتصادی استان امضا کردند.
به گزارش بانکداری ایده آل، مدیرعامل بانك صنعت و معدن و استاندار خراسان شمالی در حضور رئیس جمهور، تفاهمنامه ای به منظور حمایت از سرمایه گذاری و تامین مالی طرح های صنعتی، معدنی با رویکرد بهبود و توسعه شاخص های اقتصادی استان امضا کردند.

برچسب ها:

بانك صنعت و معدن