18:45 | دوشنبه 29 مرداد 1397
news
اسکناس در کشورهای مختلف جهان (1)
بانکداری ایده آل: آیا تاکنون به این موضوع اندیشیده اید که اسکناس ها در کشورهای مختلف جهان چه تصاویری دارند؟